Οδηγίες Εγγραφής Επιτυχόντων Υποψηφίων Καταρτιζομένων στο ΙΕΚ Μυτιλήνης

Οδηγίες Εγγραφής Επιτυχόντων Υποψηφίων Καταρτιζομένων στο ΙΕΚ Μυτιλήνης

Οι υποψήφιοι καταρτιζόμενοι που απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής, σύμφωνα με τις ονομαστικές καταστάσεις που έχουν αναρτηθεί, παρακαλούνται να προσέλθουν μέχρι την Παρασκευή 3 Οκτωβρίου 2014, στο Δημόσιο ΙΕΚ Μυτιλήνης για να υποβάλουν Αίτηση Εγγραφής.

Οι υποψήφιοι που απέκτησαν δικαίωμα εγγραφής και  δεν προσέλθουν εντός της καθορισμένης προθεσμίας, αυτόματα θα θεωρηθούν ότι δεν αποδέχονται την εγγραφή τους και τίθενται εκτός της διαδικασίας επιλογής.

Έντυπο αίτησης εγγραφής, μπορείτε να βρείτε στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://www.dropbox.com/s/swwcgc3dv8gwgg2/aitisi_egrafis.doc?dl=0

Κατά την προσέλευσή τους στο Δημόσιο ΙΕΚ Μυτιλήνης, εκτός από το παραπάνω έντυπο αίτησης εγγραφής, οι επιτυχόντες υποψήφιοι οφείλουν να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

Φωτοαντίγραφο του Δελτίου Ταυτότητας ή Διαβατηρίου τους.
Φωτοαντίγραφο του Τίτλου Σπουδών εγγραφής τους (Απολυτήριο Λυκείου, Πτυχίο ΤΕΕ Β’ Κύκλου, Πτυχίο ΕΠΑΛ-ΕΠΑΣ κ.λπ.)
• Τα αποδεικτικά όλων των υπολοίπων δηλωθέντων στην αίτηση στοιχείων τους (κοινωνικά κριτήρια, εργασιακή εμπειρία).
Εκτυπωμένο αντίγραφο της ηλεκτρονικής αίτησής τους. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να συνδεθούν με το ΑΜΚΑ και τον προσωπικό τους κωδικό για να εκτυπώσουν την αίτησή τους στην ιστοσελίδα http://iek.sch.gr.

Tα φωτοαντίγραφα δεν χρειάζεται να είναι επικυρωμένα.

Οι υποψήφιοι υποχρεούνται να υποβάλουν τα δικαιολογητικά τους αυτοπροσώπως, όπως αναγράφεται στην πρόσκληση. Αν αυτό δεν είναι δυνατό για σοβαρό και τεκμηριωμένο λόγο (π.χ ασθένεια, ωράριο εργασίας), τα δικαιολογητικά του υποψηφίου κατατίθενται με την απαραίτητη εξουσιοδότηση στο φάκελο εγγραφής.

Το προσωπικό του ΙΕΚ Μυτιλήνης θα προβεί σε έλεγχο ορθότητας των δηλωθέντων μορίων του επιτυχόντα, όπως φαίνονται στην αίτηση του, σε αντιπαραβολή με τα προσκομιζόμενα δικαιολογητικά.

Σχολιάστε