Προγραμματισμός Ύλης Εαρινού Εξαμήνου 2015Α-Αναπληρώσεις-Πρόοδος-Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Προγραμματισμός Ύλης Εαρινού Εξαμήνου 2015Α-Αναπληρώσεις-Πρόοδος-Εκπαιδευτικές Επισκέψεις

Προκειμένου να γίνει ο καλύτερος δυνατός προγραμματισμός των μαθημάτων, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ-ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

α) Για κάθε εξάμηνο πρέπει να πραγματοποιηθούν 15 εβδομαδιαία μαθήματα, δηλαδή αν ένα μάθημα διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα, τότε οι προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης για το μάθημα αυτό είναι 30.
β) Η κατάρτιση για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2015Β ολοκληρώνεται την Τετάρτη 2 Μαρτίου 2016. Η περίοδος εξετάσεων-επανεξετάσεων κι έκδοσης αποτελεσμάτων διαρκεί από 3/3/2016 μέχρι και 16/3/2016.
γ) Για όλα τα μαθήματα, πρέπει να οριστούν αναπληρώσεις, έτσι ώστε να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το Χρονοδιάγραμμα του Φθινοπωρινού Εξαμήνου 2015Β.

ΠΡΟΟΔΟΣ

Οι εξετάσεις προόδου πρέπει να πραγματοποιηθούν πριν συμπληρωθεί το 70% των ωρών κατάρτισης, δηλαδή από 4/2/2016 μέχρι και 10/2/2016. Οι καταστάσεις βαθμολογίας των εξετάσεων προόδου πρέπει να παραδοθούν στο ΙΕΚ μέχρι και 15/2/2016.

Η συμμετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Σε περίπτωση απουσίας καταρτιζομένου από εξέταση προόδου για αποδεικνυόμενους λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, η διοίκηση του ΙΕΚ σε συνεργασία με τον εκπαιδευτή αποφασίζουν για την εξέταση του καταρτιζομένου κατά τη διάρκεια επόμενης διδασκαλίας ή σε χρόνο και τόπο που ορίζεται για τον σκοπό αυτό.

Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση των βαθμολογιών τους με ευθύνη της διοίκησης του ΙΕΚ και του εκπαιδευτή. Πιθανές διαφωνίες επιλύονται αρχικά στο τμήμα και στη συνέχεια με την επέμβαση της διοίκησης του ΙΕΚ.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Οι εκπαιδευτές που θέλουν να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις θα ενημερώνουν εγκαίρως τη διοίκηση του ΙΕΚ και θα εφοδιάζονται με την αντίστοιχη κατάσταση για την καταχώρηση των απουσιών της ημέρας, ενώ η συμπλήρωση του Βιβλίου Ύλης θα γίνεται στο επόμενο ακριβώς μάθημα.

Με βάση τα παραπάνω, παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να:

  1. Οργανώσουν την ύλη των μαθημάτων τους και να παραδώσουν συμπληρωμένο το έντυπο ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ (υπάρχει στη σελίδα Έντυπα) μέχρι 3/3/2015.
  2. Ορίσουν τις απαραίτητες αναπληρώσεις των μαθημάτων τους.

Σχολιάστε