Πληροφορίες για την υποχρεωτική πρακτική άσκηση

Πληροφορίες για την υποχρεωτική πρακτική άσκηση

1. Κάθε καταρτιζόμενος που επιθυμεί να πραγματοποιήσει Πρακτική Άσκηση υποβάλλει αίτηση – δήλωση στο Ι.Ε.Κ. που φοιτά, με την οποία δηλώνει την υπηρεσία ή την επιχείρηση που τον έχει αποδεχθεί για Πρακτική Άσκηση.

Μπορείτε να κατεβάσετε την Aίτηση έναρξης πρακτικής άσκησης από τη σελίδα Έντυπα.

2. Ταυτόχρονα, o καταρτιζόμενος υποβάλλει βεβαίωση, με την οποία ο εργοδότης βεβαιώνει ότι αποδέχεται τον καταρτιζόμενο για πρακτική άσκηση διάρκειας 960 ωρών, δηλώνει με σαφήνεια την έναρξη και λήξη της περιόδου της Πρακτικής Άσκησης, περιγράφει το αντικείμενο εργασίας της επιχείρησης και το αντικείμενο της απασχόλησης του καταρτιζόμενου, καθώς και ότι αποδέχεται την εποπτεία του έργου της πρακτικής άσκησης. Η πρακτική άσκηση πρέπει να είναι σχετική με την ειδικότητα κατάρτισης.

Μπορείτε να κατεβάσετε τη Βεβαίωση εργοδότη για έναρξη πρακτικής άσκησης από τη σελίδα Έντυπα.

3. Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται την πρώτη (1η) και δέκατη πέμπτη (15) ημέρα κάθε μήνα. Το ωράριο Πρακτικής Άσκησης καθορίζεται στις έξι (6) έως οκτώ (8) ώρες ημερησίως, πρωί ή απόγευμα, ποτέ όμως νύχτα (5 ημέρες εβδομαδιαίως), και πραγματοποιείται με ευθύνη των υπευθύνων των φορέων απασχόλησης και με την εποπτεία των Ι.ΕΚ., σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις για την ημερήσια και εβδομαδιαία διάρκεια εργασίας, όπως αυτές προβλέπονται από τη σχετική νομοθεσία. Οι ασκούμενοι δεν πρέπει να απασχολούνται την Κυριακή και τις επίσημες αργίες.

4. Απαλλαγή εξαμήνου πρακτικής άσκησης
Οι σπουδαστές των Ι.Ε.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης.
Οι σπουδαστές των I.E.Κ. που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας, εφόσον το επιθυμούν, με υπεύθυνη δήλωση του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (άρθρο 47, παρ. 3 του ν. 4264/2014 (Α΄ 118)).

5. Μπορείτε επίσης να διαβάσετε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΕΚ αλλά και το ΦΕΚ/ΚΥΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.

6. Σας συνιστούμε ακόμα να δείτε αναλυτικά τη διαδικασία και τα απαραίτητα δικαιολογητικά στη σελίδα πρακτικής του ΙΕΚ Μυτιλήνης.

Για περισσότερες πληροφορίες για την πρακτική άσκηση, απευθυνθείτε στη διευθύντρια του ΙΕΚ Μυτιλήνης Κα Σπυρέλλη, τηλ 2251027070 (ώρες 17:00-19:00)

Σχολιάστε