Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης Εξαμήνου 2016Β (Νέα Ενημέρωση 7/1/2017)

Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης Εξαμήνου 2016Β (Νέα Ενημέρωση 7/1/2017)

Σας ανακοινώνουμε το νέο Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης Εξαμήνου 2016Β. Προκειμένου να γίνει ο καλύτερος δυνατός προγραμματισμός της κατάρτισης, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

α) Για κάθε εξάμηνο πρέπει να πραγματοποιηθούν 15 εβδομαδιαίες διδασκαλίες, δηλαδή αν ένα μάθημα διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα, τότε οι προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης για το μάθημα αυτό είναι 30.
β) Οι διδασκαλίες για το φθινοπωρινό εξάμηνο 2015Β ολοκληρώνονται την Τρίτη 7 Φεβρουαρίου 2017.
γ) Σε περίπτωση που για κάποιο μάθημα δεν έχει τηρηθεί το χρονοδιάγραμμα (π.χ. λόγω ασθένειας εκπαιδευτή), πρέπει να οριστούν αναπληρώσεις, έτσι ώστε να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης. Παρακαλούμε συμβουλευτείτε το το νέο Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης Εξαμήνου 2016Β αλλά και τον οδηγό του εκπαιδευτή.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

α) Για κάθε μάθημα, θεωρητικό ή εργαστηριακό, πρέπει να γίνει ο προγραμματισμός της ύλης με ευθύνη του εκπαιδευτή. Μέχρι την Πέμπτη 27/10, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να αναρτήσουν τον προγραμματισμό ύλης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, λαμβάνοντας υπόψη τον οδηγό του εκπαιδευτή.

β) Επιπλέον, οι εκπαιδευτές θα προετοιμάσουν υλικό (π.χ. σημειώσεις) για κάθε μάθημα που έχουν αναλάβει. Για τα εργαστηριακά μαθήματα θα πρέπει να αναρτηθεί η ύλη για την πρόοδο (προφορική εξέταση), ή το θέμα της εργασίας προόδου (project) ή τουλάχιστο κάποιες κατευθυντήριες γραμμές. Για τα θεωρητικά μαθήματα συνιστάται η τμηματική ανάρτηση σημειώσεων. Όσον αφορά τις τελικές εξετάσεις, για τα εργαστηριακά μαθήματα θα πρέπει να αναρτηθεί η ύλη για τις  εξετάσεις, ή το θέμα της τελικής εργασίας μέχρι την Παρασκευή 2/2. Για τα θεωρητικά μαθήματα, το υλικό για τις εξετάσεις θα πρέπει να αναρτηθεί μέχρι την Πέμπτη 1/2.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΕΚ

Υπάρχουν μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος που πραγματοποιούνται εκτός ΙΕΚ (π.χ. σε παιδικούς σταθμούς, χώρους άθλησης, κ.ο.κ.). Για τα μαθήματα αυτά, οι εκπαιδευτές δεν θα προσέρχονται στο ΙΕΚ την ημέρα του μαθήματος ούτε θα υπογράφουν στο παρουσιολόγιο. Οι εκπαιδευτές θα εφοδιάζονται με το ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ για την καταχώρηση των απουσιών της ημέρας. Μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα θα προσέρχονται στο ΙΕΚ και θα παραδίδουν το ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ για τις απουσίες του προηγούμενου μήνα. Η συμπλήρωση του Βιβλίου Ύλης θα γίνεται επίσης στο ΙΕΚ ανά μήνα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις θα ενημερώνουν εγκαίρως τη διοίκηση του ΔΙΕΚ με ηλεκτρονικό μήνυμα. Κατόπιν θα εφοδιάζονται με το ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ για την καταχώρηση των απουσιών της ημέρας.  Μετά την εκπαιδευτική επίσκεψη, οι εκπαιδευτές θα προσέρχονται στο ΙΕΚ για να υπογράψουν στο παρουσιολόγιο και να συμπληρώσουν το Απουσιολόγιο και το Βιβλίο Ύλης.

ΠΡΟΟΔΟΙ

Οι πρόοδοι θα πραγματοποιηθούν από 12/12/2016 μέχρι και 16/12/2016. Η συμμετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Σε περίπτωση απουσίας καταρτιζομένου από εξέταση προόδου για αποδεικνυόμενους λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, θα πρέπει να ενημερωθεί τόσο ο εκπαιδευτής όσο κι η διοίκηση του ΙΕΚ. Οι πρόοδοι για αυτές τις μεμονωμένες περιπτώσεις καταρτιζομένων θα πραγματοποιηθούν από 19/12/2016 μέχρι 23/12/2016 (για τα θεωρητικά μαθήματα η διοίκηση του ΔΙΕΚ θα ορίσει μέρα και ώρα). Σε κάθε περίπτωση, οι καταστάσεις βαθμολογίας των προόδων πρέπει να παραδοθούν στο ΔΙΕΚ μέχρι και 23/12/2016.

Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση των βαθμολογιών προόδου με ευθύνη του εκπαιδευτή.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η περίοδος τελικών εξετάσεων διαρκεί από 8/2/2017 μέχρι και 14/2/2016. Η διοίκηση του ΔΙΕΚ σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές θα ορίσει το πρόγραμμα εξετάσεων. Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Σε περίπτωση απουσίας, ο καταρτιζόμενος βαθμολογείται με μονάδα (1).

Σχολιάστε