Νέα ρύθμιση για την επιλογή εκπαιδευτών στα ΙΕΚ

Νέα ρύθμιση για την επιλογή εκπαιδευτών στα ΙΕΚ

Σας ενημερώνουμε ότι η νέα ρύθμιση για την επιλογή εκπαιδευτών στα ΙΕΚ, όπως ψηφίστηκε στη Βουλή, έχει ως εξής:

Στο τέλος της περίπτωσης γ ́ της παρ. 15 του άρθρου 27 του ν. 4186/2013 (Α ́ 193), όπως αντικαταστάθηκε με το άρθρο 83 του ν. 4445/2016 (Α ́ 236), προστίθεται το παρακάτω εδάφιο:

«Η εφαρμογή του προηγούμενου εδαφίου για την επιλογή των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ αρχίζει την 1.9.2017 και η επιλογή των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ του εαρινού εξαμήνου 2017 γίνεται σύμφωνα με τις προϊσχύουσες διατάξεις

Με τη νέα ρύθμιση διευθετείται το ζήτημα της επιλογής των εκπαιδευτών των δημοσίων ΙΕΚ αποκλειστικά για το εαρινό εξάμηνο 2017, ώστε, σύμφωνα με την αιτιολογική έκθεση, η επιλογή να πραγματοποιηθεί με βάση τις διατάξεις που ισχύουν κατά το χρόνο υποβολής των αιτήσεων των ανωτέρω υποψηφίων εκπαιδευτών και ήδη εφαρμόστηκαν στην επιλογή των εκπαιδευτών ΔΙΕΚ του χειμερινού εξαμήνου 2016 προς χάριν της ομαλής διεξαγωγής και ολοκλήρωσης της διαδικασίας που ήδη έχει ξεκινήσει.

Σχολιάστε