Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης Εξαμήνου 2017Α

Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης Εξαμήνου 2017Α

Σας ανακοινώνουμε το νέο Χρονοδιάγραμμα Κατάρτισης Εξαμήνου 2017Α. Παρακαλούμε να τηρηθούν προσεκτικά τα παρακάτω:

ΜΑΘΗΜΑΤΑ/ ΑΝΑΠΛΗΡΩΣΕΙΣ

α) Για κάθε εξάμηνο πρέπει να πραγματοποιηθούν 15 εβδομαδιαίες διδασκαλίες, δηλαδή αν ένα μάθημα διδάσκεται 2 ώρες την εβδομάδα, τότε οι προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης για το μάθημα αυτό είναι 30.
β) Οι διδασκαλίες για το εαρινό εξάμηνο 2017Α ολοκληρώνονται την Τρίτη 20 Ιουνίου 2017.
γ) Σε περίπτωση που για κάποιο μάθημα δεν είναι δυνατό να τηρηθεί το ωρολόγιο πρόγραμμα κατάρτισης σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα (π.χ. λόγω αργίας ή ασθένειας εκπαιδευτή), πρέπει με ευθύνη του εκπαιδευτή να οριστούν αναπληρώσεις, έτσι ώστε να συμπληρωθούν οι προβλεπόμενες ώρες κατάρτισης. Για κάθε αναπλήρωση παρακαλούνται οι εκπαιδευτές να ενημερώνουν τουλάχιστον 48 ώρες πριν τους καταρτιζόμενους αλλά και την ηλεκτρονική πλατφόρμα αναρτώντας σχετική ανακοίνωση με χρήση της ένδειξης τύπος υλικού Αναπληρώσεις.
δ) Σε περίπτωση που κάποιο μάθημα αναβληθεί εκτάκτως από τον εκπαιδευτή (π.χ. λόγω ασθένειας), δίχως να είναι γνωστό πότε θα πραγματοποιηθεί η αντίστοιχη αναπλήρωση, με ευθύνη του εκπαιδευτή θα ενημερωθούν οι καταρτιζόμενοι αλλά και η ηλεκτρονική πλατφόρμα με σχετική ανακοίνωση και χρήση της ένδειξης τύπος υλικού Αναβολή μαθήματος.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΥΛΗΣ/ ΣΗΜΕΙΩΣΕΙΣ

α) Για κάθε μάθημα, θεωρητικό ή εργαστηριακό, πρέπει να γίνεται ο προγραμματισμός της ύλης με ευθύνη του εκπαιδευτή. Μέχρι την Παρασκευή 3 Μαρτίου 2017, οι εκπαιδευτές θα πρέπει να αναρτήσουν τον προγραμματισμό ύλης στην ηλεκτρονική πλατφόρμα, λαμβάνοντας υπόψη τον οδηγό του εκπαιδευτή.

β) Επιπλέον, οι εκπαιδευτές θα προετοιμάσουν υλικό (π.χ. σημειώσεις) για κάθε μάθημα που έχουν αναλάβει. Για τα εργαστηριακά μαθήματα θα πρέπει να αναρτηθεί η ύλη για την πρόοδο (προφορική εξέταση), ή το θέμα της εργασίας προόδου (project) ή σχετικές κατευθυντήριες γραμμές. Το υλικό για την πρόοδο θα πρέπει να αναρτηθεί το αργότερο μέχρι 7/4/2017. Για τα θεωρητικά μαθήματα συνιστάται η τμηματική ανάρτηση σημειώσεων. Όσον αφορά τις τελικές εξετάσεις, το σχετικό υλικό θα πρέπει να αναρτηθεί το αργότερο μέχρι 7/6/2017.

ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΩΝ ΕΚΤΟΣ ΙΕΚ

Υπάρχουν μαθήματα του ωρολογίου προγράμματος που πραγματοποιούνται εκτός ΙΕΚ (π.χ. σε παιδικούς σταθμούς, χώρους άθλησης, κ.ο.κ.). Για τα μαθήματα αυτά, οι εκπαιδευτές θα προσέρχονται στο ΙΕΚ κανονικά και θα υπογράφουν στο παρουσιολόγιο. Εκτός από το μάθημα ‘Πρακτική Άσκηση’ που πραγματοποιείται στους παιδικούς σταθμούς, οι εκπαιδευτές θα εφοδιάζονται με το ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ για την καταχώρηση των απουσιών της ημέρας. Μέσα στο πρώτο πενθήμερο κάθε μήνα θα προσέρχονται στο ΙΕΚ και θα παραδίδουν το ΜΗΝΙΑΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ για τις απουσίες του προηγούμενου μήνα. Η συμπλήρωση του Βιβλίου Ύλης θα γίνεται επίσης στο ΙΕΚ ανά μήνα.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ

Οι εκπαιδευτές που επιθυμούν να πραγματοποιήσουν εκπαιδευτικές επισκέψεις θα ενημερώνουν εγκαίρως τη διοίκηση του ΔΙΕΚ με ηλεκτρονικό μήνυμα. Κατόπιν θα εφοδιάζονται με το ΗΜΕΡΗΣΙΟ ΔΕΛΤΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ για την καταχώρηση των απουσιών της ημέρας.  Μετά την εκπαιδευτική επίσκεψη, οι εκπαιδευτές θα προσέρχονται στο ΙΕΚ για να υπογράψουν στο παρουσιολόγιο και να συμπληρώσουν το Απουσιολόγιο και το Βιβλίο Ύλης.

ΠΡΟΟΔΟΙ

Οι πρόοδοι θα πραγματοποιηθούν από 15/5/2017 μέχρι και 23/5/2017. Η συμμετοχή στην εξέταση προόδου είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Σε περίπτωση απουσίας καταρτιζομένου από εξέταση προόδου για αποδεικνυόμενους λόγους ανωτέρας βίας ή σοβαρής ασθένειας, θα πρέπει να ενημερωθεί τόσο ο εκπαιδευτής (τηλεφωνκά) όσο κι η διοίκηση του ΙΕΚ (με με έγκαιρο ηλεκτρονικό μήνυμα στο οποίο θα επισυνάπτεται κατάλληλο δικαιολογητικό). Οι επαναληπτικές πρόοδοι για αυτές τις μεμονωμένες περιπτώσεις καταρτιζομένων θα πραγματοποιηθούν με διαφορετικά θέματα εξέτασης από 22/5/2017 μέχρι 23/5/2017 και ώρα 13:00-15:00 (για τα θεωρητικά μαθήματα) και πριν το επόμενο μετά την πρόοδο μάθημα (για τα εργαστηριακά μαθήματα). Σε κάθε περίπτωση, οι πλήρεις καταστάσεις βαθμολογίας των προόδων πρέπει να παραδοθούν στο ΔΙΕΚ μέχρι και 26/5/2017.

Δεν επιτρέπονται άτυπες συνεννοήσεις μεταξύ εκπαιδευτών-καταρτιζομένων π.χ. για τη μέρα ή ώρα της εξέτασης προόδου. Σε αυτή την περίπτωση ο καταρτιζόμενος βαθμολογείται με μονάδα (1).

Οι καταρτιζόμενοι λαμβάνουν γνώση των βαθμολογιών προόδου με ευθύνη του εκπαιδευτή.

ΕΞΕΤΑΣΕΙΣ

Η περίοδος τελικών εξετάσεων διαρκεί από 21/6/2017 μέχρι και 28/6/2016. Η διοίκηση του ΔΙΕΚ σε συνεργασία με τους εκπαιδευτές θα ορίσει το πρόγραμμα εξετάσεων. Η συμμετοχή στις εξετάσεις είναι υποχρεωτική για όλους τους καταρτιζόμενους. Δεν προβλέπεται επαναληπτική εξέταση σε απουσία καταρτιζομένου. Σε περίπτωση απουσίας, ο καταρτιζόμενος βαθμολογείται με μονάδα (1).

Σχολιάστε