Ενημέρωση και Οδηγίες προς Υποψηφίους Ωρομισθίους Εκπαιδευτές για τα Εξάμηνα 2017β και 2018α

Ενημέρωση και Οδηγίες προς Υποψηφίους Ωρομισθίους Εκπαιδευτές για τα Εξάμηνα 2017β και 2018α

Σας γνωρίζουμε ότι το ΔΙΕΚ Μυτιλήνης θα διοργανώσει ενημερωτική συνάντηση για τους υποψηφίους ωρομισθίους εκπαιδευτές την Παρασκευή 18 Αυγούστου 2017 και ώρα 12:00.

Η ενημέρωση αφορά τόσο νέους υποψηφίους εκπαιδευτές όσο και παλαιότερους εκπαιδευτές που έχουν απασχοληθεί στο ΙΕΚ και μεταξύ άλλων θα καλύψει τα παρακάτω θέματα:

  • Νέες ειδικότητες που θα λειτουργήσουν στο ΙΕΚ Μυτιλήνης, Παλαιότερες ειδικότητες που ήδη λειτουργούν, Σχετικά Μαθήματα
  • Διαδικασία υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων εκπαιδευτών
  • Κατάθεση φακέλου δικαιολογητικών εκπαιδευτών
  • Αναθέσεις μαθημάτων
  • Πληροφορίες για το Δημόσιο ΙΕΚ

Η ενημέρωση θα πραγματοποιηθεί στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης, Στρ. Μυριβήλη 108, στην αίθουσα 8 του 2ου ορόφου. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να χρησιμοποιούν την είσοδο του κτιρίου του 2ου ΕΠΑΛ στον 4ο όροφο μέσω της ράμπας.

Διευκρινήσεις για την ηλεκτρονική αίτηση:

1. Παρακαλούμε εκτυπώστε και μελετήστε προσεκτικά τη σχετική προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τη σελίδα με τις συχνές ερωτήσεις πριν υποβάλετε την ηλεκτρονική σας αίτηση.
2. Για την αποφυγή λαθών, μη βιαστείτε να υποβάλετε την ηλεκτρονική σας αίτηση. Μπορείτε να την υποβάλετε μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (Πέμπτη 24/08/2017 ώρα 15:00). Μην αναθέτετε σε τρίτους τη συμπλήρωση ή την υποβολή της ηλεκτρονικής σας αίτησης. Η συμπλήρωση της ηλεκτρονικής αίτησης γίνεται στη σελίδα https://mis.inedivim.gr/.
3. Μη δηλώνετε στοιχεία που δεν είναι απολύτως ακριβή. Η ηλεκτρονική αίτησή σας υπέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης. Μη δηλώνετε προσόντα που μοριοδοτούνται (π.χ. εργασιακή εμπειρία), αν δεν έχετε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά.4. Επιμόρφωση παρεχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π, Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη.
5. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας πρέπει να συμπίπτει με την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων.
6. Στους κωδικούς 1.3.α ως 1.3.γ (επιμόρφωση) σημειώστε την επιμόρφωση σε ΩΡΕΣ. ΔΕΝ μοριοδοτούνται επιμορφώσεις για τις οποίες στο αντίστοιχο δικαιολογητικό δεν αναγράφονται οι ώρες. ΔΕΝ μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, καθώς και ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια κλπ. ΔΕΝ μοριοδοτούνται επιμορφώσεις που ήταν προαπαιτούμενες για την πιστοποίηση εκπαιδευτών Μητρώου ΕΚΕΠΙΣ/ΕΟΠΠΕΠ.
7. Στον κωδικό 2.1 (διδακτική εμπειρία σε ΙΕΚ και ΣΕΚ), σημειώστε τη συνολική σας εμπειρία σε ΩΡΕΣ. Συμπεριλαμβάνονται οι ώρες διδασκαλίας σε ΙΕΚ/ΣΕΚ του ΟΑΕΔ. Δεν συμπεριλαμβάνονται ώρες οι οποίες δεν είναι διδακτικές (π.χ. εισηγήσεις ή επιτηρήσεις)
8. Στους κωδικούς 2.2.α ως 2.2.γ (διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση) σημειώστε τη συνολική σας εμπειρία σε ΕΤΗ αφού πρώτα κάνετε αναγωγή ως εξής (Φ.Ε.Κ. 2844 τ. Β΄/23-10-2012):
– Για την πρωτοβάθμια εκπαίδευση, 750 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης.
– Για τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, τα Σχολεία Δεύτερης Ευκαιρίας (Σ.Δ.Ε.), τα φροντιστήρια Μέσης Εκπαίδευσης και τα Κέντρα Ξένων Γλωσσών, 650 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης.
– Για την τριτοβάθμια εκπαίδευση, 210 διδακτικές ώρες αντιστοιχούν σε ένα έτος πλήρους απασχόλησης
Δικαιολογητικά για διδακτική εμπειρία σε δομές της τυπικής Εκπαίδευσης στα οποία π.χ. θα αναγράφονται χρονικά διαστήματα (από-έως) δίχως συνολικές ώρες ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη.
9. Στον κωδικό 2.3 (διδακτική εμπειρία στη μη τυπική εκπαίδευση) σημειώστε τη συνολική σας εμπειρία σε ΩΡΕΣ.  Μπορείτε να συμπεριλάβετε διδακτική εμπειρία σε ΚΔΒΜ, ΚΕΕ, ΣΔΕ, κ.ο.κ.
10. Στον κωδικό 3 (εργασιακή εμπειρία) σημειώστε τη συνολική σας εργασιακή εμπειρία (σχετική με το αντικείμενο) σε ΕΤΗ. ΔΕΝ συνυπολογίζεται η εργασία του εκπαιδευτικού στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση. Η μοριοδότηση γίνεται αναλογικά, με βάση την πλήρη απασχόληση.
11. Μετά την οριστική υποβολή, εκτυπώστε και φυλάξτε την ηλεκτρονική σας αίτηση.

Διευκρινήσεις για την κατάθεση του φακέλου δικαιολογητικών:

1. Θα πρέπει να προσέλθετε αυτοπροσώπως στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης για να καταθέσετε τον πλήρη φάκελο που θα περιέχει την εκτυπωμένη υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτησή σας μαζί με τα δικαιολογητικά σας. Η κατάθεση θα πραγματοποιηθεί από 21/8/2017 έως 28/8/2017 και κατά τις ώρες που θα ορισθούν με ηλεκτρονική ανακοίνωση από το ΔΙΕΚ Μυτιλήνης. Παρακαλούμε μην προσέρχεστε με ελλιπή φάκελο. Φάκελοι που έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά ή έχουν αφεθεί στην πόρτα των γραφείων του ΔΙΕΚ ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη. Μεμονωμένα δικαιολογητικά που έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά (μέσω fax, email) ΔΕΝ θα λαμβάνονται υπόψη.
2. Για αποφυγή καθυστερήσεων, παρακαλούμε ταξινομήστε τα δικαιολογητικά σας με τη σειρά που αναφέρονται στην προκήρυξη. Προτεινόμενη σειρά: α) Εκτυπωμένη υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση, β) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, γ) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, δ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, ε) Επιμορφώσεις, στ) Διδακτική εμπειρία, ζ) Εργασιακή εμπειρία, η) Άλλα προσόντα που μοριοδοτούνται. Η ταξινόμηση των δικαιολογητικών για κάθε τομέα (π.χ. επιμορφώσεις)  να γίνεται ανάλογα με τη σειρά κωδικών που αναγράφεται στην προκήρυξη.
3. Για διευκόλυνσή σας, παρακαλούμε σημειώστε πάνω στα δικαιολογητικά σας τα οποία μοριοδοτούνται, τον αντίστοιχο κωδικό της προκήρυξης. Π.χ. σημειώστε τον κωδικό 1.3.α σε όλα τα δικαιολογητικά σας που αφορούν επιμόρφωση από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης στο διδακτικό αντικείμενο και να υπάρχει κι ο υπολογισμός του αντίστοιχου πεδίου (εύρεση συνόλου) σε περίπτωση που προσκομίζονται πολλά δικαιολογητικά που αφορούν τον ίδιο κωδικό.
4. Τα δικαιολογητικά σας θα πρέπει να συμπίπτουν απόλυτα με τα πεδία που δηλώθηκαν στην ηλεκτρονική σας αίτηση. Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική σας αίτηση δε συμβαδίζει απολύτως με τα δικαιολογητικά σας, θα πρέπει να συνυποβάλετε υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται σαφώς οι διαφορές που υπάρχουν.
5. Παρακαλούμε μην υποβάλετε δικαιολογητικά που δε προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη.
6. Αναμένουμε πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Εφόσον η περίοδος κατάθεσης φακέλων είναι σύντομη, χρειαζόμαστε τη συνεργασία σας ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις ή λάθη.
7. Παρακαλούμε μην προσέρχεστε με πρωτότυπα δικαιολογητικά. ΔΕΝ υπάρχει δυνατότητα λήψης φωτοαντιγράφων.
8. Οι αναθέσεις θα γίνουν ανά μάθημα σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες. Μη ξεχάσετε να συμπληρώσετε το έντυπο δήλωσης προτιμήσεων στο οποίο μπορείτε να επιλέξετε τα μαθήματα, τις μέρες και τις ώρες που μπορείτε να διδάξετε (θα το βρείτε στη σελίδα Έντυπα). Μπορείτε ακόμα να συμβουλευθείτε τον πίνακα με τα μαθήματα ανά ειδικότητα που αναμένεται να διδαχθούν στο επόμενο εξάμηνο 2017Β (θα αναρτηθεί σύντομα). Εφόσον η λειτουργία των νέων τμημάτων που θα λειτουργήσουν στο Α’ εξάμηνο δεν έχει ακόμα οριστικοποιηθεί από το Υπουργείο, είναι πιθανό να υπάρξουν διαφοροποιήσεις.

Τέλος σας επισημαίνουμε ότι:

  • Οι υποψήφιοι θα καταταγούν σε δύο (2) αξιολογικούς πίνακες κατάταξης (σε πιστοποιημένους και εγγεγραμμένους εκπαιδευτές στα μητρώα εκπαιδευτών ενηλίκων και σε μη πιστοποιημένους εκπαιδευτές ενηλίκων), ανάλογα με την ειδικότητά τους.
  • Οι συνταξιούχοι και οι δημόσιοι υπάλληλοι κατατάσσονται στο τέλος των αξιολογικών πινάκων.

Σχολιάστε