Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία

Η φοίτηση στα ΙΕΚ είναι πέντε (5) συνολικά εξαμήνων, επιμερισμένη σε τέσσερα (4) εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης και σε ένα εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας.

Η Πρακτική Άσκηση ή Μαθητεία σε χώρους εργασίας, διάρκειας 960 ωρών, είναι υποχρεωτική για τους σπουδαστές των ΙΕΚ και αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την απόκτηση Βεβαίωσης Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ). Οι 960 ώρες είναι δυνατό να πραγματοποιηθούν μετά τη λήξη των 4 εξαμήνων κατάρτισης ή σε ορισμένες περιπτώσεις παράλληλα με το Γ’ ή το Δ’ εξάμηνο κατάρτισης.

Μέσω της Πρακτικής Άσκησης ή της Μαθητείας, οι καταρτιζόμενοι ενισχύουν τις γνώσεις και τις δεξιότητες τους κι αποκτούν επαγγελματική εμπειρία σε συναφείς με την κατάρτιση τους κλάδους σε θέσεις που προσφέρονται από εργοδότες (φορείς κι επιχειρήσεις του δημόσιου και ιδιωτικού τομέα). Κάθε ασκούμενος πραγματοποιεί την Πρακτική του Άσκηση με την εποπτεία του ΙΕΚ χωρίς να καταλαμβάνει θέση εργασίας. Επομένως, η Πρακτική Άσκηση δεν επιφέρει οικονομική επιβάρυνση για τους εργοδότες.

Τονίζουμε ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι (καταρτιζόμενοι αλλά και εργοδότες) πρέπει να διαβάσουν την ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΕΚ αλλά και το ΦΕΚ/ΚΥΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.

Επισημαίνουμε ότι η Διεύθυνση του ΙΕΚ είναι αρμόδια για την έγκριση, τη διακοπή και τη ολοκλήρωση κάθε Πρακτικής Άσκησης. Ανεπίσημες συνεννοήσεις ή άτυπες συμφωνίες μεταξύ ασκούμενων και εργοδοτών δίχως να έχει μεσολαβήσει η σχετική απόφαση της Διεύθυνσης του ΙΕΚ, είναι παράτυπες και προφανώς δεν ισχύουν.

Το ΙΕΚ (μέσω του ΙΝΕΔΙΒΙΜ) μεριμνά για την ασφάλιση των πρακτικά ασκούμενων μόνο για την περίπτωση ατυχήματος στους χώρους εργασίας κατά τη διάρκεια πραγματοποίησης της Πρακτικής Άσκησης.

Οι σπουδαστές των ΙΕΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 120 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, μετά από αίτησή τους απαλλάσσονται, εφόσον το επιθυμούν, από την υποχρέωση φοίτησης του εξαμήνου Πρακτικής Άσκησης και τους απονέμεται η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης με την ολοκλήρωση των τεσσάρων εξαμήνων της θεωρητικής και της εργαστηριακής κατάρτισης. Οι σπουδαστές των IEΚ που έχουν συμπληρώσει τουλάχιστον 40 ημερομίσθια στην ειδικότητα που εγγράφονται, προσμετρούνται αυτά στο χρόνο της Πρακτικής Άσκησης.

Η περίοδος Πρακτικής Άσκησης πρέπει να είναι συνεχόμενη ή και τμηματική χωρίς όμως να υπερβαίνει χρονικά το ένα (1) ημερολογιακό έτος.

Η εποπτεία, ο συντονισμός, η διασφάλιση της ποιότητας και η αξιολόγηση της πρακτικής άσκησης πραγματοποιούνται με ευθύνη του Διευθυντή του ΙΕΚ. Για κάθε πρακτική άσκηση είναι δυνατό να οριστεί κατάλληλος επόπτης που θα παρακολουθεί την πορεία της Πρακτικής Άσκησης.

Η έκδοση των πιστοποιητικών υγείας και οι ιατρικές πράξεις που απαιτούνται για την Πρακτική Άσκηση σε χώρους εργασίας, εφόσον οι σπουδαστές δεν είναι άμεσα ή έμμεσα ασφαλισμένοι, γίνονται δωρεάν από δημόσια νοσοκομεία ή από ιατρούς συμβεβλημένους με το Δημόσιο ή με φορείς κοινωνικής ασφάλισης.

Η έναρξη της Πρακτικής Άσκησης γίνεται μόνο την και την 15η κάθε μήνα.

Τα δικαιολογητικά που απαιτούνται για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης πρέπει να κατατεθούν στη Διεύθυνση του ΙΕΚ και να ελεγχθούν τουλάχιστο τρεις εργάσιμες μέρες πριν την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης και είναι τα παρακάτω:

  • Αίτηση έναρξης Πρακτικής Άσκησης (συμπληρώνεται από τον καταρτιζόμενο). Μπορείτε να την κατεβάσετε από τη σελίδα Έντυπα.
  • Βεβαίωση Εργοδότη για την έναρξη της Πρακτικής Άσκησης (συμπληρώνεται από τον εργοδότη). Μπορείτε να την κατεβάσετε από τη σελίδα Έντυπα.
  • Aπογραφικό δελτίο του ΙΚΑ όπου αναγράφεται ο ΑΦΜ, το ΑΜΚΑ κι ο Αριθμός Μητρώου ΙΚΑ του καταρτιζομένου.
  • Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης (μπορείτε να το κατεβάσετε από τη σελίδα Έντυπα). Εφόσον δεν έχει γίνει ακόμα η προμήθεια των βιβλίων πρακτικής, η εκτύπωση κι η βιβλιοδεσία πραγματοποιούνται με ευθύνη του καταρτιζομένου.

Στη συνέχεια, εφόσον εκδοθεί η απόφαση έγκρισης τηςπρακτικής άσκησης από το ΙΕΚ, ο καταρτιζόμενος  ξεκινά την Πρακτική Άσκηση. Για την αποφυγή λαθών στη συμπλήρωση του βιβλίου της Πρακτικής Άσκησης, παρακαλούμε συμβουλευτείτε τη σελίδα με τις οδηγίες για τη σωστή συμπλήρωση.

Μία φορά κάθε μήνα κάθε ασκούμενος υποχρεούται να φέρνει στο ΙΕΚ το βιβλίο Πρακτικής Άσκησης για έλεγχο. Η σωστή συμπλήρωση του βιβλίου αποτελεί ευθύνη του ασκούμενου. Πολλές φορές έχουν διαπιστωθεί λάθη ή παραλείψεις.

Διακοπή της Πρακτικής Άσκησης μπορεί να γίνει μόνο για πολύ σοβαρό λόγο και σε αυτή την περίπτωση πρέπει άμεσα να ενημερωθεί το ΙΕΚ και να εκδόσει τη σχετική απόφαση.

Μετά τη λήξη ή μετά τη διακοπή της Πρακτικής Άσκησης, οι ασκούμενοι πρέπει να προσκομίσουν τα παρακάτω δικαιολογητικά:

  • Βεβαίωση Παρουσίας για τις ώρες της Πρακτικής Άσκησης που έχουν πραγματοποιηθεί (συμπληρώνεται από τον εργοδότη). Μπορείτε να την κατεβάσετε από τη σελίδα Έντυπα.
  • Το Βιβλίο Πρακτικής Άσκησης, συμπληρωμένο κι υπογεγραμμένο από τον ασκούμενο και τον εργοδότη.
  • 2 έγχρωμες φωτογραφίες σε περίπτωση λήξης της Πρακτικής Άσκησης εφόσον έχουν ολοκληρωθεί και τα τέσσερα εξέμηνα της φοίτησης ώστε να εκδοθεί η Βεβαίωση Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΒΕΚ).

Σας συνιστούμε επίσης να δείτε τις τελευταίες αναρτήσεις μας σχετικές με την Πρακτική Άσκηση.

Υπενθυμίζουμε τέλος να κατεβάσετε την ΕΓΚΥΚΛΙΟ ΓΙΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗ ΑΣΚΗΣΗ ΙΕΚ αλλά και το ΦΕΚ/ΚΥΑ ΠΡΑΚΤΙΚΗΣ ΑΣΚΗΣΗΣ.