Φοίτηση στο ΙΕΚ Μυτιλήνης

Τα μαθήματα στο ΙΕΚ Μυτιλήνης πραγματοποιούνται κατά κανόνα τις απογευματινές ώρες από 14:45 μέχρι 20:30. Δεν απαιτούνται δίδακτρα – η φοίτηση στo δημόσιo ΙΕΚ είναι δωρεάν.

Το διδακτικό έτος ξεκινά κατά κανόνα την 1η Οκτωβρίου και λήγει την 30η Ιουνίου κάθε έτους. Το κάθε έτος περιλαμβάνει δύο εξάμηνα φοίτησης το ανώτερο 300 ωρών κατάρτισης.

Η φοίτηση διαρκεί συνολικά 5 εξάμηνα, 4 εξάμηνα θεωρητικής και εργαστηριακής κατάρτισης συνολικής διάρκειας 1.200 διδακτικών ωρών και 1 εξάμηνο Πρακτικής Άσκησης ή Μαθητείας συνολικής διάρκειας 960 ωρών.

Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δεκαπέντε 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Η διάρκεια της ωριαίας διδασκαλίας όλων των μαθημάτων καθορίζεται σε 45 λεπτά. Οι παρουσίες λαμβάνονται υποχρεωτικά ανά ώρα κατάρτισης κατά την έναρξή της και με ευθύνη του εκπαιδευτή.

Η αξιολόγηση των γνώσεων, ικανοτήτων και δεξιοτήτων των καταρτιζομένων ανά μάθημα περιλαμβάνει : (α) Εξέταση προόδου, (β) Τελική εξέταση ή και (γ) Αξιολόγηση συμμετοχής σε εργασίες ομαδικές και ατομικές.

Η τελική βαθμολογία του κάθε μαθήματος διαμορφώνεται κατά 60% από το βαθμό της γραπτής τελικής εξαμηνιαίας εξέτασης και κατά 40% από το μέσο όρο του βαθμού προόδου (Β.Π.), στρογγυλοποιούμενος στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό. Η κλίμακα βαθμολογίας ορίζεται από 1 έως 10.

Περισσότερες πληροφορίες για τη φοίτηση στο ΙΕΚ ανά ειδικότητα, οδηγούς σπουδών, αναλυτικά προγράμματα σπουδών, κ.α. θα βρείτε μέσω του βασικού μενού της ιστοσελίδας μας με χρήση των υποεπιλογών της επιλογής “Ειδικότητες”.