Μαθητεία ΙΕΚ

Το «Πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ» αφορά στο 5ο εξάμηνο κατάρτισης των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (ΙΕΚ). Υλοποιείται με το δυικό σύστημα εκπαίδευσης στο οποίο ο μαθησιακός χρόνος εναλλάσσεται μεταξύ χώρου εργασίας και εκπαιδευτικής δομής. Η Μαθητεία στα ΙΕΚ αποτελείται από δύο τμήματα: το «Πρόγραμμα Μαθητείας στο ΙΕΚ» και το «Πρόγραμμα Μαθητείας στον χώρο εργασίας». Η συνολική διάρκεια του προγράμματος είναι 960 ώρες και επιμερίζεται σε 192 ώρες κατάρτιση στο ΙΕΚ, και 768 ώρες μαθητεία στον χώρο εργασίας. Η χρονική κατανομή των ωρών μεταξύ δομής κατάρτισης και χώρου εργασίας ανά εβδομάδα ορίζεται σε μία ημέρα στο ΙΕΚ και τέσσερις ημέρες στον χώρο εργασίας, εκτός αν ορίζεται διαφορετικά στο Πρόγραμμα Σπουδών Μαθητείας.

Οι ειδικότητες που προσφέρονται για Μαθητεία είναι οι εξής για το  έτος 2017-2018 :

 1. Βοηθός Βρεφονηπιοκόμων
 2. Βοηθός Ιατρικών Εργαστηρίων
 3. Βοηθός Νοσηλευτικής
 4. Στέλεχος Διοίκησης και Οικονομίας
 5. Στέλεχος Μηχανογραφημένου Λογιστηρίου – Φοροτεχνικού Γραφείου
 6. Τεχνικός Δικτύων και Τηλεπικοινωνιών
 7. Τεχνικός Η/Υ

Αρκετές από τις ανωτέρω ειδικότητες έχουν λειτουργήσει ή πρόκειται να λειτουργήσουν στο ΙΕΚ Μυτιλήνης. Αναμένεται η διεύρυνση του θεσμού και σε άλλες ειδικότητες.

Στα Δημόσια ΙΕΚ τμήμα μαθητείας ανά ειδικότητα δημιουργείται με οριστική έγκριση λειτουργίας που λαμβάνει από τη ΓΓΔΒΜΝΓ εφόσον συμπληρωθεί ο ελάχιστος απαιτούμενος αριθμός των δέκα (10) καταρτιζομένων.

Για να έχει δικαίωμα υποβολής αίτησης στο πρόγραμμα Μαθητείας ΙΕΚ, υποψήφιος θα πρέπει:

 • να έχει φοιτήσει σε μια από τις 7 προσφερόμενες ειδικότητες για Μαθητεία ΙΕΚ
 • να έχει ολοκληρώσει επιτυχώς τα 4 πρώτα εξάμηνα κατάρτισης στην ειδικότητα του
 • να μην έχει κάνει έναρξη Πρακτικής Άσκησης και να μην έχει πάρει μερική ή ολική απαλλαγή από την πρακτική άσκηση
 • να βρίσκεται εκτός απασχόλησης (κατά την ημερομηνία εγγραφής στο τμήμα μαθητείας και καθ’ όλη τη διάρκεια του Προγράμματος Μαθητείας)

Οι καταρτιζόμενοι των Δημοσίων ΙΕΚ υποβάλλουν ηλεκτρονική αίτηση ως υποψήφιοι για συμμετοχή στο ΙΕΚ που πραγματοποιείται πρόγραμμα μαθητείας στην ειδικότητά τους, κατόπιν σχετικής δημόσιας πρόσκλησης της ΓΓΔΒΜΝΓ, η οποία και αναρτάται στο διαδίκτυο και περιγράφει λεπτομερώς τις διαδικασίες.

Σε περίπτωση που ο αριθμός των υποψήφιων είναι μεγαλύτερος από τις προσφερόμενες θέσεις ανά ειδικότητα, για την επιλογή των καταρτιζόμενων, γίνεται κατάταξη βάσει του Μέσου Όρου της βαθμολογίας των τρίτου και τέταρτου εξαμήνου κατάρτισης.

Το ποσοστό αποζημίωσης των μαθητευόμενων του «Προγράμματος Μαθητείας στο ΙΕΚ» ορίζεται στο εβδομήντα πέντε τοις εκατό (75%) επί του νόμιμου, νομοθετημένου, κατώτατου ορίου του ημερομισθίου του ανειδίκευτου εργάτη, ήτοι 17,12€ για τους μαθητευόμενους κάτω των 25 ετών και 19,64€ για τους μαθητευόμενους άνω των 25 ετών. Μέρος της αποζημίωσης επιδοτείται από το ΥΠ.Π.Ε.Θ. μέσω της Επιτελικής Δομής ΕΣΠΑ και καταβάλλεται από τον Ειδικό Λογαριασμό στους μαθητευόμενους. Το υπολειπόμενο ποσό της αποζημίωσης, συμπεριλαμβανομένων των νόμιμων ασφαλιστικών εισφορών, καταβάλλεται από τον εργοδότη, στον οποίο πραγματοποιείται το «Πρόγραμμα Μαθητείας στο χώρο εργασίας» της εφαρμογής του «Προγράμματος Μαθητείας στο ΙΕΚ».

Οι μαθητευόμενοι, από την πρώτη μέρα μαθητείας ασφαλίζονται στο ΕΦΚΑ και τους παρέχεται ασφαλιστική κάλυψη για όλο το διάστημα μαθητείας, ενώ υπάγονται στην ασφάλιση τόσο του κλάδου παροχών ασθένειας σε είδος, όσο και του κλάδου παροχών ασθένειας σε χρήμα, ο δε χρόνος ασφάλισής τους είναι συντάξιμος.

ΘΕΣΜΙΚΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ

ΟΔΗΓΟΙ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΜΑΘΗΤΕΙΑΣ