Ηλεκτρονική Χορήγηση Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης Αποφοίτων ΙΕΚ

Σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση Κ1/57072/2018 (ΦΕΚ 1365/τ. Β΄/20-04-2018) με θέμα «Τροποποίηση της αριθ. 2944/2014 «Σύστημα Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης των αποφοίτων των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Κατάρτισης (Ι.Ε.Κ.) και των Σχολών Επαγγελματικής Κατάρτισης (Σ.Ε.Κ.)» η «Βεβαίωση Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ.», χορηγείται στους δικαιούχους μετά την ανακοίνωση των αποτελεσμάτων, χωρίς την υποχρέωση καταβολής παραβόλου και ηλεκτρονικά.

Η Βεβαίωση αυτή, στην οποία αναγράφεται ο μέσος όρος της βαθμολογίας του Θεωρητικού Μέρους των Εξετάσεων, επέχει θέση Διπλώματος ή Πτυχίου.

Για την ηλεκτρονική έκδοση Βεβαιώσεων Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. εκτός της ειδικότητας «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» ακολουθείστε τον ακόλουθο σύνδεσμο:

http://pistop.eoppep.gr/eop_c0059.php

Α. Η ηλεκτρονική χορήγηση των Βεβαιώσεων Πιστοποίησης αφορά, στην παρούσα φάση, τους επιτυχόντες κατά τις εξεταστικές περιόδους 2017Α, 2016Α, 2015Α και 2014Α, όλων των ειδικοτήτων εκτός από την ειδικότητα «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών».

Β. Οι συμμετέχοντες επιτυχώς στις Εξετάσεις Πιστοποίησης Αρχικής Επαγγελματικής Κατάρτισης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. κατά τις εξεταστικές περιόδους 2010Α και 2011Α, συμπληρώνουν Υπεύθυνη Δήλωση του N. 1599/1986, στην οποία αναγράφουν τον Αριθμό Φορολογικού Μητρώου τους και την αποστέλλουν ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση iek.aitisivevaiosis@eoppep.gr. Κατόπιν της καταχώρησης του Α.Φ.Μ. από τον Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π., ενημερώνονται οι ενδιαφερόμενοι μέσω απαντητικού μηνύματος για τη δυνατότητα ηλεκτρονικής έκδοσης Βεβαίωσης Πιστοποίησης.

Γ. Οι συμμετέχοντες επιτυχώς στις Εξετάσεις Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. των Εξεταστικών Περιόδων πριν από το 2010 οι οποίες διενεργήθηκαν από το καταργηθέν Ν.Π.Δ.Δ. με την επωνυμία «Οργανισμός Επαγγελματικής Εκπαίδευσης και Κατάρτισης» (Ο.Ε.Ε.Κ.), προκειμένου να παραλάβουν την Βεβαίωση Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. υποβάλλουν αίτηση σε έντυπη μορφή.

Δ. Οι συμμετέχοντες επιτυχώς στις Εξετάσεις Πιστοποίησης της ειδικότητας Ι.Ε.Κ. «Εκπαιδευτής Υποψηφίων Οδηγών Αυτοκινήτων και Μοτοσικλετών» όλων των εξεταστικών περιόδων, προκειμένου να παραλάβουν την Βεβαίωση Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ., υποβάλλουν αίτηση σε έντυπη μορφή.

Για το υπόδειγμα της αίτησης χορήγησης Βεβαίωσης Πιστοποίησης αποφοίτων Ι.Ε.Κ. των περιπτώσεων Γ και Δ, πατήστε εδώ.

Η συμπληρωμένη και υπογεγραμμένη αίτηση μπορεί να κατατεθεί αυτοπροσώπως στο πρωτόκολλο του Οργανισμού (ώρες 8.00-15.00, ισόγειο) ή να αποσταλεί στον Εθνικό Οργανισμό Πιστοποίησης Προσόντων και Επαγγελματικού Προσανατολισμού (Ε.Ο.Π.Π.Ε.Π.), μέσω ταχυδρομείου στην ταχυδρομική διεύθυνση Λεωφόρος Εθνικής Αντιστάσεως 41, ΤΚ 142 34, Νέα Ιωνία ή μέσω FAX στο 210 2709142.

Σχολιάστε