Οδηγίες για τη Σωστή Συμπλήρωση του Βιβλίου Πρακτικής Άσκησης

Για τη συμπλήρωση του βιβλίου πρακτικής άσκησης οφείλετε να έχετε υπόψη σας τα εξής:

  1. Οι καταρτιζόμενοι είναι οι ασκούμενοι που είναι υπεύθυνοι για τη σωστή συμπλήρωση του βιβλίου.
  2. Οι ασκούμενοι οφείλουν να συμπληρώνουν μόνο τα πεδία που τους αφορούν.
  3. Φορέας απασχόλησης είναι η επιχείρηση, η εταιρία, ή οργανισμός όπου διεξάγεται η πρακτική άσκηση. Στα πεδία που αφορούν στο φορέα πρέπει να υπάρχει σφραγίδα της επιχείρησης και υπογραφή του προϊσταμένου.
  4. Συντονιστής πρακτικής είναι το ΙΕΚ και τα σχετικά πεδία συμπληρώνονται μόνο από τον υπεύθυνο υπάλληλο για την πρακτική ή από το Διευθυντή του ΙΕΚ (τα πεδία που αφορούν το συντονιστή συμπληρώνονται από το ΙΕΚ).
  5. Επόπτης του φορέα απασχόλησης ορίζεται από το ΙΕΚ (το πεδίο που αφορά τον επόπτη του φορέα απασχόλησης συμπληρώνεται από το ΙΕΚ).
  6. Στα εβδομαδιαία φύλλα οι ασκούμενοι ξεκινούν να γράφουν τη μέρα που αντιστοιχεί στην έναρξή τους (π.χ. 1η  ή 15η του μήνα) . Συνεχίζουν να συμπληρώνουν ώσπου να ολοκληρωθεί ο μήνας τους. Συγκεκριμένα:
   – Αυτοί που ξεκίνησαν την 1η του μήνα ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ μήνα μέχρι τις 30 ή 31
   – Αυτοί που ξεκίνησαν τη 15η του μήνα ΔΕΝ ΑΛΛΑΖΟΥΝ μήνα μέχρι τις 14 του επομένου.
   Υπάρχει περίπτωση να περισσέψουν πεδία στο τελευταίο εβδομαδιαίο φύλλο ή ακόμη και να περισσέψει μία ολόκληρη σελίδα.
   Δείτε τα συμπληρωμένα υποδείγματα εβδομαδιαίο φύλλο σελίδα 1 και εβδομαδιαίο φύλλο σελίδα 2.
  7. Οι μηνιαίες εκθέσεις ξεκινούν από 1 έως 30 ή 31 του μήνα (π.χ. 1 Απριλίου έως 30 Απριλίου) ή από 15 του ενός μήνα έως τις 14 του επόμενου (π.χ. 15 Απριλίου έως 14 Μαΐου), ανάλογα με την έναρξη. Στο τέλος κάθε μηνιαίας έκθεσης ο ασκούμενος συμπληρώνει το σύνολο των ωρών του μήνα. Δείτε το συμπληρωμένο υπόδειγμα με τη μηνιαία έκθεση.
  8. Στις αργίες σημειώνεται ΑΡΓΙΑ και στις ημέρες απουσίας από την εργασία σημειώνεται ΑΔΕΙΑ. Σε αυτές τις περιπτώσεις πρέπει να αναγράφονται μηδενικές ώρες απασχόλησης (0) από τον ασκούμενο. Ο ασκούμενος μπορεί να πάρει άδεια μέχρι 15 ημέρες.
  9. Οι ασκούμενοι είναι υποχρεωμένοι να φέρνουν μία φορά το μήνα το βιβλίο πρακτικής άσκησης στο ΙΕΚ για έλεγχο.
  10. Η πρακτική άσκηση ολοκληρώνεται όταν συμπληρωθούν οι 960 ώρες και τότε πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το ΙΕΚ.
  11. Σε περίπτωση διακοπής της πρακτικής άσκησης πρέπει να ενημερωθεί άμεσα το ΙΕΚ.
  12. Για οποιαδήποτε ερώτηση ή πρόβλημα οι ασκούμενοι οφείλουν να επικοινωνούν με το ΙΕΚ στο τηλέφωνο 22510 – 23033