Διευκρινήσεις προς υποψηφίους ωρομισθίους εκπαιδευτές για τα εξάμηνα 2015β και 2016α

Διευκρινήσεις προς υποψηφίους ωρομισθίους εκπαιδευτές για τα εξάμηνα 2015β και 2016α

Διευκρινήσεις για την ηλεκτρονική αίτηση:

1. Παρακαλούμε εκτυπώστε και μελετήστε προσεκτικά τη σχετική προκήρυξη του ΙΝΕΔΙΒΙΜ και τις οδηγίες στη σελίδα http://applications.inedivim.gr/diek/.
2. Για την αποφυγή λαθών, μη βιαστείτε να υποβάλετε την ηλεκτρονική σας αίτηση. Μπορείτε να υποβάλετε την ηλεκτρονική σας αίτηση μέχρι τη λήξη της προθεσμίας (Τετάρτη 4/11/2015 ώρα 16:00). Η οριστική υποβολή γίνεται με το πλήκτρο «Υποβολή αιτήσεων». Θα χρειαστεί να δηλώσετε το ΙΕΚ στο οποίο θα υποβάλετε το φάκελό σας και τις σχολές στις οποίες επιθυμείτε να διδάξετε μέσω του πλήκτρου «Επιλογή σχολών».  Μετά την οριστική υποβολή, θα μπορείτε ΜΟΝΟ να δείτε ή να εκτυπώσετε την αίτησή σας.
3. Μη δηλώνετε στοιχεία που δεν είναι απολύτως ακριβή. Η ηλεκτρονική αίτησή σας υπέχει τη θέση υπεύθυνης δήλωσης. Μη δηλώνετε προσόντα που μοριοδοτούνται (π.χ. εργασιακή εμπειρία), αν δεν έχετε τα αντίστοιχα δικαιολογητικά. Επιμόρφωση παρεχόμενη από εκπαιδευτικές ενότητες ή εξαμηνιαία μαθήματα τυπικής εκπαίδευσης (π.χ. Ε.Α.Π, Πανεπιστήμια, ΑΣΠΑΙΤΕ, Διδασκαλεία) και τα οποία είναι προαπαιτούμενα για εξομοίωση, εξειδίκευση, απόκτηση πτυχίου ή μεταπτυχιακού τίτλου δεν λαμβάνεται υπόψη. Η ανεργία αποδεικνύεται με πρόσφατη βεβαίωση του ΟΑΕΔ, η ημερομηνία έκδοσης της οποίας πρέπει να συμπίπτει με την προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων (21/10/2015 – 4/11/2015).
4. Στους κωδικούς 1.3.α ως 1.3.γ (επιμόρφωση) σημειώστε την επιμόρφωση σε ΩΡΕΣ (δε μοριοδοτούνται επιμορφώσεις διάρκειας μικρότερης των 25 ωρών, καθώς και ημερίδες, διημερίδες, συνέδρια κλπ).
5. Στον κωδικό 2.1 (διδακτική εμπειρία σε ΙΕΚ και ΣΕΚ) σημειώστε τη συνολική σας εμπειρία σε ΩΡΕΣ.
6. Στους κωδικούς 2.2.α ως 2.2.γ (διδακτική εμπειρία στην τυπική εκπαίδευση) σημειώστε την εμπειρία σε ΕΤΗ.
7. Στον κωδικό 2.3 (διδακτική εμπειρία στη μη τυπική εκπαίδευση) σημειώστε τη συνολική σας εμπειρία σε ΩΡΕΣ.
8. Στον κωδικό 3 (εργασιακή εμπειρία) σημειώστε τη συνολική σας εμπειρία σε ΕΤΗ (δε συνυπολογίζεται η εμπειρία στην τυπική ή μη τυπική εκπαίδευση).
9. Μετά την οριστική υποβολή, εκτυπώστε και φυλάξτε την ηλεκτρονική σας αίτηση.

Διευκρινήσεις για την κατάθεση του φακέλου δικαιολογητικών:

1. Θα πρέπει να έρθετε αυτοπροσώπως στο ΔΙΕΚ Μυτιλήνης για να καταθέσετε το φάκελο που θα περιέχει την εκτυπωμένη υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτησή σας μαζί με τα δικαιολογητικά σας. Η κατάθεση θα πραγματοποιηθεί από 04/11/2015 έως 06/11/2015 και κατά τις ώρες που θα ορισθούν με ηλεκτρονική ανακοίνωση από το ΔΙΕΚ Μυτιλήνης. Φάκελοι που έχουν αποσταλεί ταχυδρομικά ή έχουν αφεθεί στην πόρτα των γραφείων του ΔΙΕΚ δε θα λαμβάνονται υπόψη.
2. Για αποφυγή καθυστερήσεων, παρακαλούμε ταξινομήστε τα δικαιολογητικά σας με τη σειρά που αναφέρονται στην προκήρυξη. Προτεινόμενη σειρά: α) Εκτυπωμένη υπογεγραμμένη ηλεκτρονική αίτηση, β) Πλήρες βιογραφικό σημείωμα, γ) Αντίγραφο αστυνομικής ταυτότητας, δ) Αντίγραφα τίτλων σπουδών, ε) υπόλοιπα δικαιολογητικά που μοριοδοτούνται ταξινομημένα ανάλογα με τον κωδικό που αναγράφεται στην προκήρυξη.
3. Για διευκόλυνσή σας, παρακαλούμε σημειώστε πάνω στα υπόλοιπα δικαιολογητικά σας που μοριοδοτούνται, τον αντίστοιχο κωδικό της προκήρυξης. Π.χ. σημειώστε τον κωδικό 1.3.α σε όλα τα δικαιολογητικά σας που αφορούν επιμόρφωση από δημόσιους ή ιδιωτικούς φορείς εκπαίδευσης στο διδακτικό αντικείμενο και  να υπάρχει κι ο υπολογισμός του αντίστοιχου πεδίου (εύρεση συνόλου) σε περίπτωση που προσκομίζονται πολλά δικαιολογητικά που αφορούν τον ίδιο κωδικό.
4. Σε περίπτωση που η ηλεκτρονική σας αίτηση δε συμβαδίζει απολύτως με τα δικαιολογητικά σας, θα πρέπει να συνυποβάλετε υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα αναγράφονται σαφώς οι διαφορές που υπάρχουν.
5. Παρακαλούμε μη συνυποβάλετε δικαιολογητικά που δε προβλέπονται στη σχετική προκήρυξη.
6. Αναμένουμε πολύ μεγάλο αριθμό αιτήσεων. Εφόσον η περίοδος κατάθεσης φακέλων είναι πολύ σύντομη (από 04/11/2015 έως 06/11/2015), χρειαζόμαστε τη συνεργασία σας ώστε να μην υπάρξουν καθυστερήσεις ή λάθη.
7. Μη ξεχάσετε να συμπληρώσετε το έντυπο με τις μέρες και ώρες που είστε διαθέσιμοι για να διδάξετε. Οι αναθέσεις θα γίνουν ανά μάθημα σε συγκεκριμένες μέρες και ώρες.

Σχολιάστε