Εγγεγραμμένοι Άνεργοι στο Μητρώο του ΟΑΕΔ και Συμμετοχή σε Προγράμματα Επαγγελματικής Κατάρτισης (Επείγουσα Ενημέρωση)

Σας ενημερώνουμε ότι για τους εγγεγραμμένους στο μητρώο του ΟΑΕΔ οι οποίοι συμμετέχουν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης (π.χ. ΙΕΚ, ΚΕΚ) ισχύει η με αρ.πρωτ. 16435/02-03-2017 εγκύκλιος του ΟΑΕΔ καθώς και η σχετική νομοθεσία.

Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους ανέργους να μελετήσουν προσεκτικά την εγκύκλιο προκειμένου να γνωρίζουν τα δικαιώματα αλλά και τις υποχρεώσεις τους. Στην εγκύκλιο συμπεριλαμβάνονται παραδείγματα για διαφορετικές περιπτώσεις ανέργων αλλά και έντυπα υποδείγματα (υπεύθυνες δηλώσεις).

Παρακαλούμε επίσης τους ενδιαφερόμενους ανέργους να μην απευθύνονται στο ΙΕΚ Μυτιλήνης για ερωτήματα που αφορούν θέματα ανεργίας.  Το ΙΕΚ δεν είναι αρμόδιο για θέματα ανεργίας. Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να απευθύνονται στον ΟΑΕΔ τονίζοντας ότι πρέπει να εφαρμόζεται πλήρως η με αρ.πρωτ. 16435/02-03-2017 εγκύκλιος καθώς και η σχετική νομοθεσία.

Ενδεικτικά σας επισημαίνουμε τα παρακάτω:

 1. Άνεργοι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων του ΟΑΕΔ, επιδοτούμενοι ή μη, οι οποίοι προτίθενται – από 31/10/2016 και εφεξής – να συμμετάσχουν σε προγράμματα κατάρτισης, επιδοτούμενα ή μη, θα παραμένουν εγγεγραμμένοι και ο χρόνος κατάρτισης θα μετράται ως χρόνος ανεργίας μόνο εφόσον πληρούν σωρευτικά τις παρακάτω προϋποθέσεις:
  α) να είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα ανέργων τουλάχιστον επί τετράμηνο πριν από την υπαγωγή τους στο ως πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης,
  β) να δηλώσουν τα στοιχεία του προγράμματος αυτού στον ΟΑΕΔ πριν από την έναρξή του (με χρήση της σχετικής υπεύθυνης δήλωσης) και
  γ) να έχουν παρέλθει τουλάχιστον δύο (2) ημερολογιακά έτη από το πέρας τυχόν προηγούμενης συμμετοχής τους σε πρόγραμμα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης.
  Προσοχή: Ως ημερολογιακό έτος ορίζεται το έτος που άρχεται από την 01.01 και λήγει την 31.12 του ίδιου έτους.
 2. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι επιδοτούμενοι ή μη στο μητρώο ανέργων που δεν πληρούν έστω και μία εκ των τριών παραπάνω προϋποθέσεων θα διαγράφονται από το μητρώο ανέργων και θα έχουν δικαίωμα υποβολής αίτησης επανεγγραφής μετά την άρση του λόγου διαγραφής (ολοκλήρωση του προγράμματος).
 3. Οι εγγεγραμμένοι άνεργοι, επιδοτούμενοι ή μη, οι οποίοι αφότου είχαν εγγραφεί στα μητρώα του ΟΑΕΔ, συμμετείχαν σε προγράμματα εκπαίδευσης ή επαγγελματικής κατάρτισης κατά τη διάρκεια της εγγεγραμμένης ανεργίας τους, η έναρξη των οποίων ανάγεται σε χρόνο προγενέστεροτου χρόνου έναρξης ισχύος της διάταξης (δηλαδή πριν την 31/10/2016), διατηρούν συνυπολογιζόμενο τον χρόνο παρακολούθησης όλων των ως άνω προγραμμάτων στο χρόνο ανεργίας τους και κρατούν τυχόν ποσό επιδόματος ανεργίας που τους καταβλήθηκε κατά τη χρονική περίοδο παρακολούθησης των ως άνω προγραμμάτων εφόσον προσέλθουν στις Υπηρεσίες του ΟΑΕΔ έως την 30/06/2017, για να δηλώσουν τα πλήρη στοιχεία όλων των προγραμμάτων που έχουν παρακολουθήσει.
 4. Οι ενδιαφερόμενοι άνεργοι έχουν την υποχρέωση να ενημερώνουν τις Υπηρεσίες για την πρόθεσή τους να ξεκινήσουν πρόγραμμα επαγγελματικής εκπαίδευσης ή κατάρτισης. Η ενημέρωση των ανέργων σχετικά με αυτήν τη νέα υποχρέωση τους θα γίνει με τους εξής τρόπους:
  κατά την εγγραφή του ανέργου στο μητρώο από τους αρμόδιους υπαλλήλους και από την υπεύθυνη δήλωση η οποία θα συμπεριλαμβάνει τη σχετική ενημέρωση (βλ. Υπόδειγμα 1).
  μέσω ενημερωτικού σημειώματος, το οποίο θα εμφανίζεται κάθε φορά πριν τη διαδικασία της ηλεκτρονικής ανανέωσης.
  μέσω ενημερωτικού σημειώματος το οποίο θα αναρτηθεί στο portal του Οργανισμού.

Σχολιάστε